Kundservice via chatten: 08:00-18:00 (08:00-18:00 Röda Dagar)

Kundservice alla dagar: 08:00-18:00 - 020-899558

Användarvillkor

Avbokning

Avbokning sker i förtid minst två (2) timmar innan mottagningen.
Uteblivet besök, som inte avbokats i rätt tid kommer att debiteras med
300 kr, om inte giltiga skäl för frånvaron föreligger. Som uteblivet
besök räknas också om du kommer för sent till mottagningen och mer än
halva besökstiden hunnit gå.

Giltigt skäl för sen avbokning
Ibland händer det förstås saker som man inte vet om i förväg. Det kan
vara exempelvis en avbokad resa eller en annan orsak som anses ha en
koppling till testet, orsaken måste vara styrkt för att vara giltig. Vid
dessa situationer behöver du inte betala för ditt uteblivna besök.

Så fungerar tjänsten

På Webbplatsen listas de testcenter som Tjänsten kan användas för. Efter att användare har genomfört en förfrågan via Webbplatsen ombesörjer Vi, som en del av Tjänsten, att din förfrågan skickas till relevant testcenter. 

Intresseanmälan & förfrågan

Samtliga förfrågningar genomförs via Webbplatsen genom att Du väljer ett testcenter, tid och datum som Du önskar testning av covid-19. När du har genomfört en förfrågan kommer Vi att skicka din förfrågan vidare till testcentret för bokning av plats. Testcentret kommer att spara dina uppgifter i 10 år enligt patientsäkerhet och journalföringslagen, för att kunna ta emot dig för testning. 

Innehåll på Kvicktest.se & Kvicktest.nu

Via Webbplatsen presenterar Vi en så detaljerad beskrivning som möjligt för samtliga tester med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information eller ha skett förändringar avseende testerna. Om Du har frågor kring något av testerna eller om Du har ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post [email protected] eller telefon +46 (0) 761979711. För specifika frågor avseende ett test hänvisar vi Dig till relevant testcenter.

Dina åtaganden

Att du godkänner Villkoren innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. När Du har genomfört en förfrågan via tjänsten skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress Du angivit vid förfrågan innehållandes dina kontakt­- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid förfrågan ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare. Du som användare har inte rätt att använda Kvicktest’s varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.

Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (1998:204), även kallad PUL, med Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela Europa och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Hos Kvicktest är dina personuppgifter alltid skyddade från tillgång av obehörig. Kvicktest värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Kvicktest behandlar dina personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om Kvicktest’s tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att skicka vidare till testcentret och för att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Om personuppgifter lämnas ut för behandling för Kvicktest’s räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande. Genom att godkänna Villkoren accepterar Du att personuppgifter som insamlats av Kvicktest kan komma att lämnas ut till en eller flera av Kvicktest’s samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som Vi anser kan vara till nytta för dig.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Kvicktest behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information. Som policy raderar vi mail och telefonuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra tjänster. Användande av tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utbildningsutskick.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår Webbplats, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Kvicktest ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post [email protected] eller telefon +46 (0) 761978777.

Rätten att bli bortglömd omkring marknadsföring

Om du önskar att vi raderar din mail och telefonnummer för vidare marknadsföring maila till [email protected] – OBS! Detta gäller ej Journalföringen, då de måste lagras enligt patient datalagen i 10 år.

Överlåtelse

Kvicktest förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan Kvicktest och Kund med anledning av dessa Villkor eller av annan anledning skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Kontakt

Kvicktest.nu – Kvickotek AB, org.nr, 559302-0562 med sitt säte på Östra Varvsgatan 4 211 75 Malmö är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandling av dina Personuppgifter enligt ovan och är föremål för svensk dataskyddslagstiftning. Om du har frågor om hur Vi behandlar dina Personuppgifter eller om du annars har frågor angående integritets- och dataskydd kan du alltid nå Oss på [email protected]